ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σαν σήμερα στη Σωτήρα 14-9-1904

1)         Αριθμ. Συμβολαίου : 4624/14-09-1904 Συμβ/φος Θεμιστοκλής Τσιάφης – Πώλησις ζώων Δρ. 190.-
Συμβαλλόμ. : Χρήστος Βλάχος γεωργοκτηματίας κάτοικος Κόκκινου Πύργου, Αθανάσιος Στραπάτσας γεωργός κάτοικος Σωτήρας.
Μάρτυρες  : Νικόλαος Κίτσιος, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Τρικάλων και Αχιλλέας Πατσιάς γεωργός κάτοικος Αρδανίου.
Περιγραφή : Εν Τρικκάλοις και εν τω κατά την αγοράν καταστήματι της Ελένης χήρας Στεφάνου Τακιατζή, ένθα συμβολαιογραφώ, σήμερον την δεκάτην τετάρτην του μηνός Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννεακοστού τετάρτου έτους ημέραν Τρίτην, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Τρικκάλων Θεμιστοκλέους Τσιάφη, κατοικούντος και εδρεύοντος ενταύθα και των μαρτύρων ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων Αχιλλέως Πατσιά, γεωργού κατοίκου Αρδανίου και Νικολάου Κίτσιου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Τρικάλων, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι κύριοι αφ’ ενός ο Χρίστος Βλάχος γεωργοκτηματίας κάτοικος Κοκκίνου Πύργου και αφ’ ετέρου ο Αθανάσιος Στραπάτσας γεωργός κάτοικος Σωτήρας και εδήλωσαν ο μέν πρώτος ότι τα ζώα, ά έχει παρά του δευτέρου αγορασμένα δια του υπ΄αριθμόν δύο χιλιάδας τετρακόσια εννενήκοντα δύο του έτους χίλια εννεακόσια δύο κι τρεις χιλιάδας εξακόσια τεσσαράκοντα έξ, του χίλια εννεακόσια τρία συμβολαίου μου ήτοι μίαν βουβάλαν αροτριώσαν ετών επτά, τσιμπέρον αναστήματος μετρίου, και μίαν βουβαλομοσχίδα μαύρην ετών τριών αναστήματος μετρίου, πωλεί και παρέδωκε πάλιν εις αυτόν τούτον σήμερον αντί ολικού τιμήματος δραχμών εκατόν εννενήκοντα άς έλαβε παρ΄αυτού σήμερον, ο δε δεύτερος ότι εδέξατο και συνωμολόγησε πάντα τα ανωτέρω. Τη αιτήσει δε και προς βεβαίωσιν συνετάγη το παρόν όπερ αναγνωσθέν νομίμως και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ΄ όλων και εμού πλήν των συμβαλλομένων ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων.-
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Οι μάρτυρες
                                                                                                                                   Ν. Κίτσιος
                                                                                                                                   Α. Πατσιάς            
Ο Συμβολαιογράφος

Θ. Τσιάφης

Πώληση αλιακά Σωτήρας το ήμισυ εξ αδιαιρέτου 700 στρ. 300 λίρας Οθωμανικάς.-

1)         Αριθμός συμβολαίου:190/9-11-1881. Συμβ/φος Ν.Σ.Αναστασόπουλος - Πώληση αλιακά Σωτήρας το ήμισυ εξ αδιαιρέτου 700 στρ. 300 λίρας Οθωμανικάς.-
Συμβαλλόμ. : Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης κτηματίας πρός Ιωάννη Τάσιου κρεοπώλη κατοίκου Τρικάλων
Μάρτυρες    : Ιωάννης Στρεψιάδης ειρηνοδιακός γραμματέας, Τριαντάφυλλος Γάκης μαραγκός κάτοικοι Τρικάλων.
Περιγραφή  : Εν Τρικάλοις και εν τω Ειρηνοδικειακώ καταστήματι κειμένω εν τη ενταύθα οικία του Χουσεΐν Σερείφ εφέντη ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Τρικάλων Ν.Σ. Αναστασόπουλου, κατοίκου ήδη ως εκ της θέσεως μου και εδρεύοντος ενταύθα, παρουσία και των δύο κάτωθι προσληφθέντων μαρτύρων ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις νόμιμον εξαίρεσιν, ενεφανίσθησαν προσωπικώς οι επίσης γνωστοί μοι και άσχετοι πάσης συγγενείας με εμέ και τους μάρτυρας κύριοι Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης κτηματίας και Ιωάννης Τάσιου κρεοπώλης κάτοικοι αμφότεροι ενταύθα και εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος δι’ ου εξέθεσαν ότι ο Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης έχειν εις την κατοχήν και κυριότητά του το ήμισυ εξ αδιαιρέτου ενός αλιακά επωνομαζομένου Ιμπραίμ Ντάμπα εκ στρεμμάτων εν όλω επτακοσίων συγκειμένου εκ γαιών καλλιεργησίμων και μη εκ διαφόρων τεμαχίων κειμένων εις διαφόρους θέσεις εντός της περιφερείας Σωτήρα και εκ τεσσάρων γεωργικών οικιών αχυρώνων και λοιπών παραρτημάτων κειμένου εις θέσιν Σωτήρα της Περιφερείας Τρικάλων και συνορευομένου γύρωθεν με όρια του χωρίου Τρανό Μέρτσι, Ράξας, Βοϊβόδα, Κατίδι, Σελίμογλου, ελεύθερον βάρους υποθήκης και τρίτου εκνικήσεως ευχαρίστως και οικιοθελώς επώλεσεν αυτό από σήμερον προς τον Ιωάννην Τάσιου διά λίρας Οθωμανικάς τριακοσίας αντιστοιχούσας [εις παλαιάς] Ελληνικάς δραχμάς κατά την τρέχουσαν αγοραίαν τιμήν  οκτώ χιλιάδας διακοσίας πεντήκοντα εξ ων έλαβε επί παρουσία μας λίρας οθωμανικάς διακοσίας τας δε υπολοίπους εκατό [παραδέχεται] να λάβη μετά ενενήκοντα και μιας ημέρας από σήμερον ατόκως και εν υπερημερία εντόκως μέχρις εξοφλήσεως και του λοιπού απεκδυόμενος παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας και κατοχής αποκαθιστά τέλειον κύριον και διακάτοχον τον αγοραστήν δυνάμενον να τα διαχειρίζεται ως βούλεται παρ’ ουδενός ενοχλούμενος επί αποζημιώσει και ότι διότι το ήμισυ του πωλημένου ήδη αλιακά έχει μισθώσει προς τον Αναγνώστη Κλιάφα δια δέκα εξ και ήμισυ λίρας Οθωμανικάς κατ’ έτος παραχωρεί προς τον αγοραστήν και τα [διπλώματα;] της μισθώσεως ταύτης και να λάβη τα μισθώματα από πρώτης Αυγούστου ελευσομένου έτους 1882 ότε είναι η πληρωμή δόσεως και μέχρι τέλους διότι τα μέχρι τούδε τοιαύτα έλαβεν και ότι υπόσχεται να παραδώση εις αυτόν και τους τίτλους ιδιοκτησίας και μισθώσεως ή αντίγραφα αυτών, ο δε Ιωάννης Τάσιου ότι παραδέχεται την προκειμένην αγοραπωλησίαν. Ταύτα εκθεσάντων και παραδεχθέντων προς ους υπέμνησα και τας διατάξεις του περί μεταγραφής Νόμου συνετάχθη κατ’ αίτησή των το παρόν, σήμερον την ενάτην του μηνός Νβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου έτους, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέραν  όπερ αναγνωσθέν κατά νόμον προς αυτούς και τους μάρτυρας κυρίους  Ιωάννην Σ. Στρεψιάδην ειρηνοδικιακόν γραμματέαν και Τριαντάφυλλον Γάκην μαραγκόν κατοίκους ενταύθα και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ’ όλων και ημών πλην του Ιμπραήμ Χαντζή Αχμέτ προσκληθέντος να υπογράψη και ομολογήσαντος εαυτόν αγράμματον.
                        Ο Αγοραστής                                                                                    Οι Μάρτυρες
                      Ιωάννης Τάσιος                                                                            Ιωάννης Στρεψιάδης
                                                                                                                          Τριαντάφυλλος Γάκης
Ο Συμβολαιογράφος

Ν.Σ.Αναστασόπουλος