ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Φάρος του Ολύμπου 16-Φεβρουαρίου 1885 αριθμός 1201

Φάρος του Ολύμπου 16-Φεβρουαρίου 1885 αριθμός 1201
Πρόγραμμα δηλοποιήσεως πλειστηριασμού ακινήτων κτημάτων.
Ο παρά τω Δικαστηρίω των εν Τρικάλοις Πρωτοδικών δικαστικός κλητήρ Δημήτριος Μερίκας δηλοποιεί ότι:
Εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα εν τη προσαρτωμένη και από 4,5,6,7,8,9 και από 17,18,19,20,21 Ιανουαρίου ε.ε. εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως μου περιγραφόμενα ενυπόθηκα ακίνητα κτήματα των οφειλετρειών Ισμέτ Χανούμ συζύγου Τζεβάτ-μπεη συνταγματάρχου και θυγατρός Αχμέτβεη Μουσταφάβεη Πασάκου, κατοίκου Δίβρης της Οθωμανικής Διοικήσεως Βιτωλίων και Σαφέτ Χανούμ θυγατρός Αχμέτ-Μουσταφά μπεη Πασάκου, κατοίκου Ιωαννίνων και συνιστάμενα εκ μιάς αποθήκης, εννέα γεωργικών οικιών αχυρώνων και κήπων, κειμένων, εντός χωρίου Σωτήρα και εξ αγρών, καλλιεργημένων και μη λειβαδίων βάλτων και μπαϊρίων κειμένων σποραδικώς εις την περιφέρειαν του χωρίου Σωτήρα ως ακριβώς περιγράφονται εν τη ως ανωτέρω αναφερομένη κατασχετηρίω Εκθέσει μου.
Ότι εκ των ως ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων κτημάτων θέλουν πλειστηριασθή τα δύο τρίτα εξ αδιαιρέτου μερίδια, τα ανήκοντα εις τας ως ανωτέρω δύο οφειλέτριας, το δε έτερον εν τρίτον εξ αδιαιρέτου μερίδιον το οποίον ανήκη εις την αδελφήν των οφειλετριών Μακμπουλέ θυγατέρα Αχμέτβεη Μουσταφάβεη Πασάκου, κάτοικον Ιωαννίνων δεν πλειστηριάζεται.
Ότι ο πλειστηριασμός των ως ανωτέρω κτημάτων ενεργείται δυνάμει α) της υπ’ αριθμ. 25 της 10 Μαίου 1880 αποφάσεως του Τουρκικού Δικαστηρίου του εν Ιωαννίνων Εφετείου, φερούσης τον τύπον της εκτελέσεως και επικυρωθείσης δια της υπ’ αριθμ. 545 της 27 Οκτωβρίου 1882 ερήμην αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Τρικκάλοις Πρωτοδικών και β) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 442 της 24 Οκτωβρίου 1884 αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Τρικκάλοις Πρωτοδικών και επί τω τέλει όπως εκ του εκπλειστηριάσματος αυτών πληρωθεί ο επισπεύδων δανειστής Νιμετήμπεης Σουλειμάνβεης κάτοικος Τρικκάλων, το κεφάλαιον τους τόκους και τα έξοδα των εκτελουμένων αποφάσεων δραχμάς επτά χιλιάδας διακοσίας ογδόντα τρεις (7.283) συμφώνως με την από 12 Ιουλίου 1884 επιταγήν, τους τόκους αυτών από της επιταγής μέχρις εξοφλήσεως, ως και τα έξοδα της εκτελέσεως και του πλειστηριασμού όλων εν γένει μέχρις αποπερατώσεως αυτού.
Ότι τα δύο τρίτα εξ αδιαιρέτου μερίδια τα ανήκοντα εις τας οφειλετρείας κατά την εκτίμησιν του Παρέδρου εφ όλων των κτημάτων υπολογίζονται εις δραχμάς ένδεκα χιλιάδας οχτακοσίας ογδοήκοντα (11.880).
Ότι ως πρώτη προσφορά ίνα χρησιμεύση ως έναρξιν της πωλήσεως των δύο τρίτων εξ αδιαιρέτου μεριδίων των ανηκόντων εις τας οφειλετρείας κατά την ημέραν του πλειστηριασμού προσέφερεν ο επισπεύδων δανειστής δι εμού δραχμάς νέας τεσσαρας χιλιάδας.
Ότι ημέραν του πλειστηρισμού ορίζει την 26 Μαίου 1885 ημέραν Κυριακήν αρχομένης της πωλήσεως από της 10ης ώρας π.μ. και ληγούσης την 12 της μεσημβρίας της αυτής ως ανωτέρω είπον ημέρας, υπάλληλον δε επί του πλειστηριασμού ονομάζω τον Συμβολαιογράφο Ιωάννην Χατζηγώγον, ή τούτου κολυωμένον τον νόμιμον αυτού  απολπληρωτήν και τόπον έξωθεν του γραφείου του κειμένου κατά την αγοράν της   πόλεως ταύτης κάτωθι της Β. Μοιραρχίας Τρικκάλων η δε κατακύρωσις θέλει γίνει εις τον πλείωνα προσφέροντα τιμήν αφ ού παρέλθουν και τα τρεία λεπτά μετά την τελευταία προσφοράν, δεδομένου του σημείου της κατακυρώσεως υπό του κήρυκος δια σκηπανείου ή κώδωνος.
Ότι τα κηρύκεια δικαιώματα είναι εις βάρος του αγοραστού πληρωτέα άμα τη κατακυρώσει.
Καλούνται όθεν οι επιθυμούντες να γίνωσιν αγοραστασταί αφ ού προηγουμένως επισκευθώσι τα  κτήματα ταύτα, όπως προσέλθωσι κατά τον ορισμένον τόπον και χρόνον και πλειοδοτήσωσι μετά μετρητά επί χείρας και ότι, αντίγραφα του παρόντος προγράμματός μου θέλουσι τοιχοκολληθεί και δημοσιευθή δις εις τα παρά του Νόμου οριζόμενα πρόσωπα και μέρη, δημοσιευθή δε δις και δια της ενταύθα εκδιδόμενης εφημερίδος ο «Φάρος του Ολύμπου».
Εγένετο εν Τρικκάλοις τη πρώτη Φεβρουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού πέμπτου έτους (1885).
Ο κλητήρ
Δ. Μερίκας
Ακριβές αντίγραφον

Τρίκαλα τη 8 Φεβρουαρίου 1885