ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσια εκδρομή στην Παναγία Σουμελά.

Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωτήρας Τρικάλων
     

Ημερήσια εκδρομή στην Παναγία Σουμελά
 Ο ΜΕΣ Σωτήρας διοργανώνει εκδρομή στην Παναγία Σουμελά την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015.
 Ώρα αναχώρησης 06:30πμ πλατεία Ειρήνης.
Άφιξη στις 9:00 στην Παναγία Σουμελά και στάση για προσκύνημα 2 ωρών.
Αναχώρηση στις 11:00 με προορισμό το άλσος του Αγίου Νικολάου και άφιξη σε μία ώρα. Στάση για φαγητό και βόλτα για 3 ώρες περίπου.
Αναχώρηση στις 3:00 μμ με προορισμό την Έδεσσα για καφέ και βόλτα στους καταρράκτες. Στάση για δύο ώρες.
Αναχώρηση στις 5μμ κι επιστροφή.
Το λεωφορείο είναι 55 θέσεων.
Τιμή εισιτήριου 15€, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Δ.Σ. του Συλλόγου μέχρι την Τετάρτη.

Κωνσταντίνος Γαϊτάνας - Βασιλική Καταραχιά


26-9-1970 και 1971 Εισ.εξετάσεις ιδ. γυμνασίουΤασούλη-Πούλιου, Επιτυχόντες φροντιστηρίου Αγγλικών



Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σαν σήμερα στη Σωτήρα 14-9-1904

1)         Αριθμ. Συμβολαίου : 4624/14-09-1904 Συμβ/φος Θεμιστοκλής Τσιάφης – Πώλησις ζώων Δρ. 190.-
Συμβαλλόμ. : Χρήστος Βλάχος γεωργοκτηματίας κάτοικος Κόκκινου Πύργου, Αθανάσιος Στραπάτσας γεωργός κάτοικος Σωτήρας.
Μάρτυρες  : Νικόλαος Κίτσιος, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Τρικάλων και Αχιλλέας Πατσιάς γεωργός κάτοικος Αρδανίου.
Περιγραφή : Εν Τρικκάλοις και εν τω κατά την αγοράν καταστήματι της Ελένης χήρας Στεφάνου Τακιατζή, ένθα συμβολαιογραφώ, σήμερον την δεκάτην τετάρτην του μηνός Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννεακοστού τετάρτου έτους ημέραν Τρίτην, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Τρικκάλων Θεμιστοκλέους Τσιάφη, κατοικούντος και εδρεύοντος ενταύθα και των μαρτύρων ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων Αχιλλέως Πατσιά, γεωργού κατοίκου Αρδανίου και Νικολάου Κίτσιου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Τρικάλων, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι κύριοι αφ’ ενός ο Χρίστος Βλάχος γεωργοκτηματίας κάτοικος Κοκκίνου Πύργου και αφ’ ετέρου ο Αθανάσιος Στραπάτσας γεωργός κάτοικος Σωτήρας και εδήλωσαν ο μέν πρώτος ότι τα ζώα, ά έχει παρά του δευτέρου αγορασμένα δια του υπ΄αριθμόν δύο χιλιάδας τετρακόσια εννενήκοντα δύο του έτους χίλια εννεακόσια δύο κι τρεις χιλιάδας εξακόσια τεσσαράκοντα έξ, του χίλια εννεακόσια τρία συμβολαίου μου ήτοι μίαν βουβάλαν αροτριώσαν ετών επτά, τσιμπέρον αναστήματος μετρίου, και μίαν βουβαλομοσχίδα μαύρην ετών τριών αναστήματος μετρίου, πωλεί και παρέδωκε πάλιν εις αυτόν τούτον σήμερον αντί ολικού τιμήματος δραχμών εκατόν εννενήκοντα άς έλαβε παρ΄αυτού σήμερον, ο δε δεύτερος ότι εδέξατο και συνωμολόγησε πάντα τα ανωτέρω. Τη αιτήσει δε και προς βεβαίωσιν συνετάγη το παρόν όπερ αναγνωσθέν νομίμως και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ΄ όλων και εμού πλήν των συμβαλλομένων ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων.-
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Οι μάρτυρες
                                                                                                                                   Ν. Κίτσιος
                                                                                                                                   Α. Πατσιάς            
Ο Συμβολαιογράφος

Θ. Τσιάφης

Πώληση αλιακά Σωτήρας το ήμισυ εξ αδιαιρέτου 700 στρ. 300 λίρας Οθωμανικάς.-

1)         Αριθμός συμβολαίου:190/9-11-1881. Συμβ/φος Ν.Σ.Αναστασόπουλος - Πώληση αλιακά Σωτήρας το ήμισυ εξ αδιαιρέτου 700 στρ. 300 λίρας Οθωμανικάς.-
Συμβαλλόμ. : Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης κτηματίας πρός Ιωάννη Τάσιου κρεοπώλη κατοίκου Τρικάλων
Μάρτυρες    : Ιωάννης Στρεψιάδης ειρηνοδιακός γραμματέας, Τριαντάφυλλος Γάκης μαραγκός κάτοικοι Τρικάλων.
Περιγραφή  : Εν Τρικάλοις και εν τω Ειρηνοδικειακώ καταστήματι κειμένω εν τη ενταύθα οικία του Χουσεΐν Σερείφ εφέντη ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Τρικάλων Ν.Σ. Αναστασόπουλου, κατοίκου ήδη ως εκ της θέσεως μου και εδρεύοντος ενταύθα, παρουσία και των δύο κάτωθι προσληφθέντων μαρτύρων ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις νόμιμον εξαίρεσιν, ενεφανίσθησαν προσωπικώς οι επίσης γνωστοί μοι και άσχετοι πάσης συγγενείας με εμέ και τους μάρτυρας κύριοι Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης κτηματίας και Ιωάννης Τάσιου κρεοπώλης κάτοικοι αμφότεροι ενταύθα και εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος δι’ ου εξέθεσαν ότι ο Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης έχειν εις την κατοχήν και κυριότητά του το ήμισυ εξ αδιαιρέτου ενός αλιακά επωνομαζομένου Ιμπραίμ Ντάμπα εκ στρεμμάτων εν όλω επτακοσίων συγκειμένου εκ γαιών καλλιεργησίμων και μη εκ διαφόρων τεμαχίων κειμένων εις διαφόρους θέσεις εντός της περιφερείας Σωτήρα και εκ τεσσάρων γεωργικών οικιών αχυρώνων και λοιπών παραρτημάτων κειμένου εις θέσιν Σωτήρα της Περιφερείας Τρικάλων και συνορευομένου γύρωθεν με όρια του χωρίου Τρανό Μέρτσι, Ράξας, Βοϊβόδα, Κατίδι, Σελίμογλου, ελεύθερον βάρους υποθήκης και τρίτου εκνικήσεως ευχαρίστως και οικιοθελώς επώλεσεν αυτό από σήμερον προς τον Ιωάννην Τάσιου διά λίρας Οθωμανικάς τριακοσίας αντιστοιχούσας [εις παλαιάς] Ελληνικάς δραχμάς κατά την τρέχουσαν αγοραίαν τιμήν  οκτώ χιλιάδας διακοσίας πεντήκοντα εξ ων έλαβε επί παρουσία μας λίρας οθωμανικάς διακοσίας τας δε υπολοίπους εκατό [παραδέχεται] να λάβη μετά ενενήκοντα και μιας ημέρας από σήμερον ατόκως και εν υπερημερία εντόκως μέχρις εξοφλήσεως και του λοιπού απεκδυόμενος παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας και κατοχής αποκαθιστά τέλειον κύριον και διακάτοχον τον αγοραστήν δυνάμενον να τα διαχειρίζεται ως βούλεται παρ’ ουδενός ενοχλούμενος επί αποζημιώσει και ότι διότι το ήμισυ του πωλημένου ήδη αλιακά έχει μισθώσει προς τον Αναγνώστη Κλιάφα δια δέκα εξ και ήμισυ λίρας Οθωμανικάς κατ’ έτος παραχωρεί προς τον αγοραστήν και τα [διπλώματα;] της μισθώσεως ταύτης και να λάβη τα μισθώματα από πρώτης Αυγούστου ελευσομένου έτους 1882 ότε είναι η πληρωμή δόσεως και μέχρι τέλους διότι τα μέχρι τούδε τοιαύτα έλαβεν και ότι υπόσχεται να παραδώση εις αυτόν και τους τίτλους ιδιοκτησίας και μισθώσεως ή αντίγραφα αυτών, ο δε Ιωάννης Τάσιου ότι παραδέχεται την προκειμένην αγοραπωλησίαν. Ταύτα εκθεσάντων και παραδεχθέντων προς ους υπέμνησα και τας διατάξεις του περί μεταγραφής Νόμου συνετάχθη κατ’ αίτησή των το παρόν, σήμερον την ενάτην του μηνός Νβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου έτους, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέραν  όπερ αναγνωσθέν κατά νόμον προς αυτούς και τους μάρτυρας κυρίους  Ιωάννην Σ. Στρεψιάδην ειρηνοδικιακόν γραμματέαν και Τριαντάφυλλον Γάκην μαραγκόν κατοίκους ενταύθα και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ’ όλων και ημών πλην του Ιμπραήμ Χαντζή Αχμέτ προσκληθέντος να υπογράψη και ομολογήσαντος εαυτόν αγράμματον.
                        Ο Αγοραστής                                                                                    Οι Μάρτυρες
                      Ιωάννης Τάσιος                                                                            Ιωάννης Στρεψιάδης
                                                                                                                          Τριαντάφυλλος Γάκης
Ο Συμβολαιογράφος

Ν.Σ.Αναστασόπουλος

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Φάρος του Ολύμπου 16-Φεβρουαρίου 1885 αριθμός 1201

Φάρος του Ολύμπου 16-Φεβρουαρίου 1885 αριθμός 1201
Πρόγραμμα δηλοποιήσεως πλειστηριασμού ακινήτων κτημάτων.
Ο παρά τω Δικαστηρίω των εν Τρικάλοις Πρωτοδικών δικαστικός κλητήρ Δημήτριος Μερίκας δηλοποιεί ότι:
Εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα εν τη προσαρτωμένη και από 4,5,6,7,8,9 και από 17,18,19,20,21 Ιανουαρίου ε.ε. εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως μου περιγραφόμενα ενυπόθηκα ακίνητα κτήματα των οφειλετρειών Ισμέτ Χανούμ συζύγου Τζεβάτ-μπεη συνταγματάρχου και θυγατρός Αχμέτβεη Μουσταφάβεη Πασάκου, κατοίκου Δίβρης της Οθωμανικής Διοικήσεως Βιτωλίων και Σαφέτ Χανούμ θυγατρός Αχμέτ-Μουσταφά μπεη Πασάκου, κατοίκου Ιωαννίνων και συνιστάμενα εκ μιάς αποθήκης, εννέα γεωργικών οικιών αχυρώνων και κήπων, κειμένων, εντός χωρίου Σωτήρα και εξ αγρών, καλλιεργημένων και μη λειβαδίων βάλτων και μπαϊρίων κειμένων σποραδικώς εις την περιφέρειαν του χωρίου Σωτήρα ως ακριβώς περιγράφονται εν τη ως ανωτέρω αναφερομένη κατασχετηρίω Εκθέσει μου.
Ότι εκ των ως ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων κτημάτων θέλουν πλειστηριασθή τα δύο τρίτα εξ αδιαιρέτου μερίδια, τα ανήκοντα εις τας ως ανωτέρω δύο οφειλέτριας, το δε έτερον εν τρίτον εξ αδιαιρέτου μερίδιον το οποίον ανήκη εις την αδελφήν των οφειλετριών Μακμπουλέ θυγατέρα Αχμέτβεη Μουσταφάβεη Πασάκου, κάτοικον Ιωαννίνων δεν πλειστηριάζεται.
Ότι ο πλειστηριασμός των ως ανωτέρω κτημάτων ενεργείται δυνάμει α) της υπ’ αριθμ. 25 της 10 Μαίου 1880 αποφάσεως του Τουρκικού Δικαστηρίου του εν Ιωαννίνων Εφετείου, φερούσης τον τύπον της εκτελέσεως και επικυρωθείσης δια της υπ’ αριθμ. 545 της 27 Οκτωβρίου 1882 ερήμην αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Τρικκάλοις Πρωτοδικών και β) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 442 της 24 Οκτωβρίου 1884 αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Τρικκάλοις Πρωτοδικών και επί τω τέλει όπως εκ του εκπλειστηριάσματος αυτών πληρωθεί ο επισπεύδων δανειστής Νιμετήμπεης Σουλειμάνβεης κάτοικος Τρικκάλων, το κεφάλαιον τους τόκους και τα έξοδα των εκτελουμένων αποφάσεων δραχμάς επτά χιλιάδας διακοσίας ογδόντα τρεις (7.283) συμφώνως με την από 12 Ιουλίου 1884 επιταγήν, τους τόκους αυτών από της επιταγής μέχρις εξοφλήσεως, ως και τα έξοδα της εκτελέσεως και του πλειστηριασμού όλων εν γένει μέχρις αποπερατώσεως αυτού.
Ότι τα δύο τρίτα εξ αδιαιρέτου μερίδια τα ανήκοντα εις τας οφειλετρείας κατά την εκτίμησιν του Παρέδρου εφ όλων των κτημάτων υπολογίζονται εις δραχμάς ένδεκα χιλιάδας οχτακοσίας ογδοήκοντα (11.880).
Ότι ως πρώτη προσφορά ίνα χρησιμεύση ως έναρξιν της πωλήσεως των δύο τρίτων εξ αδιαιρέτου μεριδίων των ανηκόντων εις τας οφειλετρείας κατά την ημέραν του πλειστηριασμού προσέφερεν ο επισπεύδων δανειστής δι εμού δραχμάς νέας τεσσαρας χιλιάδας.
Ότι ημέραν του πλειστηρισμού ορίζει την 26 Μαίου 1885 ημέραν Κυριακήν αρχομένης της πωλήσεως από της 10ης ώρας π.μ. και ληγούσης την 12 της μεσημβρίας της αυτής ως ανωτέρω είπον ημέρας, υπάλληλον δε επί του πλειστηριασμού ονομάζω τον Συμβολαιογράφο Ιωάννην Χατζηγώγον, ή τούτου κολυωμένον τον νόμιμον αυτού  απολπληρωτήν και τόπον έξωθεν του γραφείου του κειμένου κατά την αγοράν της   πόλεως ταύτης κάτωθι της Β. Μοιραρχίας Τρικκάλων η δε κατακύρωσις θέλει γίνει εις τον πλείωνα προσφέροντα τιμήν αφ ού παρέλθουν και τα τρεία λεπτά μετά την τελευταία προσφοράν, δεδομένου του σημείου της κατακυρώσεως υπό του κήρυκος δια σκηπανείου ή κώδωνος.
Ότι τα κηρύκεια δικαιώματα είναι εις βάρος του αγοραστού πληρωτέα άμα τη κατακυρώσει.
Καλούνται όθεν οι επιθυμούντες να γίνωσιν αγοραστασταί αφ ού προηγουμένως επισκευθώσι τα  κτήματα ταύτα, όπως προσέλθωσι κατά τον ορισμένον τόπον και χρόνον και πλειοδοτήσωσι μετά μετρητά επί χείρας και ότι, αντίγραφα του παρόντος προγράμματός μου θέλουσι τοιχοκολληθεί και δημοσιευθή δις εις τα παρά του Νόμου οριζόμενα πρόσωπα και μέρη, δημοσιευθή δε δις και δια της ενταύθα εκδιδόμενης εφημερίδος ο «Φάρος του Ολύμπου».
Εγένετο εν Τρικκάλοις τη πρώτη Φεβρουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού πέμπτου έτους (1885).
Ο κλητήρ
Δ. Μερίκας
Ακριβές αντίγραφον

Τρίκαλα τη 8 Φεβρουαρίου 1885