ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Πώληση αλιακά Σωτήρας το ήμισυ εξ αδιαιρέτου 700 στρ. 300 λίρας Οθωμανικάς.-

1)         Αριθμός συμβολαίου:190/9-11-1881. Συμβ/φος Ν.Σ.Αναστασόπουλος - Πώληση αλιακά Σωτήρας το ήμισυ εξ αδιαιρέτου 700 στρ. 300 λίρας Οθωμανικάς.-
Συμβαλλόμ. : Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης κτηματίας πρός Ιωάννη Τάσιου κρεοπώλη κατοίκου Τρικάλων
Μάρτυρες    : Ιωάννης Στρεψιάδης ειρηνοδιακός γραμματέας, Τριαντάφυλλος Γάκης μαραγκός κάτοικοι Τρικάλων.
Περιγραφή  : Εν Τρικάλοις και εν τω Ειρηνοδικειακώ καταστήματι κειμένω εν τη ενταύθα οικία του Χουσεΐν Σερείφ εφέντη ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Τρικάλων Ν.Σ. Αναστασόπουλου, κατοίκου ήδη ως εκ της θέσεως μου και εδρεύοντος ενταύθα, παρουσία και των δύο κάτωθι προσληφθέντων μαρτύρων ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις νόμιμον εξαίρεσιν, ενεφανίσθησαν προσωπικώς οι επίσης γνωστοί μοι και άσχετοι πάσης συγγενείας με εμέ και τους μάρτυρας κύριοι Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης κτηματίας και Ιωάννης Τάσιου κρεοπώλης κάτοικοι αμφότεροι ενταύθα και εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος δι’ ου εξέθεσαν ότι ο Ιμπραίμ Χαντζή Αχμέτης έχειν εις την κατοχήν και κυριότητά του το ήμισυ εξ αδιαιρέτου ενός αλιακά επωνομαζομένου Ιμπραίμ Ντάμπα εκ στρεμμάτων εν όλω επτακοσίων συγκειμένου εκ γαιών καλλιεργησίμων και μη εκ διαφόρων τεμαχίων κειμένων εις διαφόρους θέσεις εντός της περιφερείας Σωτήρα και εκ τεσσάρων γεωργικών οικιών αχυρώνων και λοιπών παραρτημάτων κειμένου εις θέσιν Σωτήρα της Περιφερείας Τρικάλων και συνορευομένου γύρωθεν με όρια του χωρίου Τρανό Μέρτσι, Ράξας, Βοϊβόδα, Κατίδι, Σελίμογλου, ελεύθερον βάρους υποθήκης και τρίτου εκνικήσεως ευχαρίστως και οικιοθελώς επώλεσεν αυτό από σήμερον προς τον Ιωάννην Τάσιου διά λίρας Οθωμανικάς τριακοσίας αντιστοιχούσας [εις παλαιάς] Ελληνικάς δραχμάς κατά την τρέχουσαν αγοραίαν τιμήν  οκτώ χιλιάδας διακοσίας πεντήκοντα εξ ων έλαβε επί παρουσία μας λίρας οθωμανικάς διακοσίας τας δε υπολοίπους εκατό [παραδέχεται] να λάβη μετά ενενήκοντα και μιας ημέρας από σήμερον ατόκως και εν υπερημερία εντόκως μέχρις εξοφλήσεως και του λοιπού απεκδυόμενος παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας και κατοχής αποκαθιστά τέλειον κύριον και διακάτοχον τον αγοραστήν δυνάμενον να τα διαχειρίζεται ως βούλεται παρ’ ουδενός ενοχλούμενος επί αποζημιώσει και ότι διότι το ήμισυ του πωλημένου ήδη αλιακά έχει μισθώσει προς τον Αναγνώστη Κλιάφα δια δέκα εξ και ήμισυ λίρας Οθωμανικάς κατ’ έτος παραχωρεί προς τον αγοραστήν και τα [διπλώματα;] της μισθώσεως ταύτης και να λάβη τα μισθώματα από πρώτης Αυγούστου ελευσομένου έτους 1882 ότε είναι η πληρωμή δόσεως και μέχρι τέλους διότι τα μέχρι τούδε τοιαύτα έλαβεν και ότι υπόσχεται να παραδώση εις αυτόν και τους τίτλους ιδιοκτησίας και μισθώσεως ή αντίγραφα αυτών, ο δε Ιωάννης Τάσιου ότι παραδέχεται την προκειμένην αγοραπωλησίαν. Ταύτα εκθεσάντων και παραδεχθέντων προς ους υπέμνησα και τας διατάξεις του περί μεταγραφής Νόμου συνετάχθη κατ’ αίτησή των το παρόν, σήμερον την ενάτην του μηνός Νβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου έτους, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέραν  όπερ αναγνωσθέν κατά νόμον προς αυτούς και τους μάρτυρας κυρίους  Ιωάννην Σ. Στρεψιάδην ειρηνοδικιακόν γραμματέαν και Τριαντάφυλλον Γάκην μαραγκόν κατοίκους ενταύθα και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ’ όλων και ημών πλην του Ιμπραήμ Χαντζή Αχμέτ προσκληθέντος να υπογράψη και ομολογήσαντος εαυτόν αγράμματον.
                        Ο Αγοραστής                                                                                    Οι Μάρτυρες
                      Ιωάννης Τάσιος                                                                            Ιωάννης Στρεψιάδης
                                                                                                                          Τριαντάφυλλος Γάκης
Ο Συμβολαιογράφος

Ν.Σ.Αναστασόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου