ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σαν σήμερα στη Σωτήρα 14-9-1904

1)         Αριθμ. Συμβολαίου : 4624/14-09-1904 Συμβ/φος Θεμιστοκλής Τσιάφης – Πώλησις ζώων Δρ. 190.-
Συμβαλλόμ. : Χρήστος Βλάχος γεωργοκτηματίας κάτοικος Κόκκινου Πύργου, Αθανάσιος Στραπάτσας γεωργός κάτοικος Σωτήρας.
Μάρτυρες  : Νικόλαος Κίτσιος, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Τρικάλων και Αχιλλέας Πατσιάς γεωργός κάτοικος Αρδανίου.
Περιγραφή : Εν Τρικκάλοις και εν τω κατά την αγοράν καταστήματι της Ελένης χήρας Στεφάνου Τακιατζή, ένθα συμβολαιογραφώ, σήμερον την δεκάτην τετάρτην του μηνός Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννεακοστού τετάρτου έτους ημέραν Τρίτην, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Τρικκάλων Θεμιστοκλέους Τσιάφη, κατοικούντος και εδρεύοντος ενταύθα και των μαρτύρων ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων Αχιλλέως Πατσιά, γεωργού κατοίκου Αρδανίου και Νικολάου Κίτσιου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Τρικάλων, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι κύριοι αφ’ ενός ο Χρίστος Βλάχος γεωργοκτηματίας κάτοικος Κοκκίνου Πύργου και αφ’ ετέρου ο Αθανάσιος Στραπάτσας γεωργός κάτοικος Σωτήρας και εδήλωσαν ο μέν πρώτος ότι τα ζώα, ά έχει παρά του δευτέρου αγορασμένα δια του υπ΄αριθμόν δύο χιλιάδας τετρακόσια εννενήκοντα δύο του έτους χίλια εννεακόσια δύο κι τρεις χιλιάδας εξακόσια τεσσαράκοντα έξ, του χίλια εννεακόσια τρία συμβολαίου μου ήτοι μίαν βουβάλαν αροτριώσαν ετών επτά, τσιμπέρον αναστήματος μετρίου, και μίαν βουβαλομοσχίδα μαύρην ετών τριών αναστήματος μετρίου, πωλεί και παρέδωκε πάλιν εις αυτόν τούτον σήμερον αντί ολικού τιμήματος δραχμών εκατόν εννενήκοντα άς έλαβε παρ΄αυτού σήμερον, ο δε δεύτερος ότι εδέξατο και συνωμολόγησε πάντα τα ανωτέρω. Τη αιτήσει δε και προς βεβαίωσιν συνετάγη το παρόν όπερ αναγνωσθέν νομίμως και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ΄ όλων και εμού πλήν των συμβαλλομένων ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων.-
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Οι μάρτυρες
                                                                                                                                   Ν. Κίτσιος
                                                                                                                                   Α. Πατσιάς            
Ο Συμβολαιογράφος

Θ. Τσιάφης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου