ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Διάφορα στοιχεία από εφημερίδες της εποχής

Εφημ. Αναγέννησιν, (Τρίτη 23 -7 – 1910).
Εις το χωρίον Σωτήρα εδολοφονήθη υπό αγνώστου χθες τη νύκτα, ενώ εκοιμάτο έξωθεν της οικίας του, ο Αθανάσιος Κέμος .

Εφημ. Αναγέννησιν, (Σάββατο  23 -8 – 1910).
Χθες την πρωϊαν εις το χωρίον Σωτήρα οι αδελφοί Κ. Νικόλαος και Ιωάννης περιήλθον εις έριδα καθ’ ην ο δεύτερος διέτρυσε τον πρώτον δια σουγιά εις την κοιλίαν.

Εφημ. Αναγέννησιν, 9 – 1 - 1921
Εκ  της ενεργηθείσης την 18 Δεκεμβρίου 1920 απογραφή του πληθυσμού της πόλεως και του Δήμου Τρικκαίων κατεδείχθη ότι η πόλις έχει πληθυσμόν 17.106 και τα χωριά Φλαμούλι 166, Ζαπτσαίοι 314, Βράνας 62, Σωτήρα 214, Σελίμογλου 67, Κατίδι 128, Κρηνίτσα 181 και Λογγάκι 146.

Εφημ. Αναγέννησιν, (Τετάρτη 2-9-1931)
Εις την θέσιν Μούτος του χωρίου Σωτήρας, ενώ ο εκ του ως άνω χωρίου Σπ. Δριτσέλης περιειργάζετο πιστόλιον συστήματος Μαυροβουνίου, αιφνιδίως τούτο εξεπυρσοκρότησε  η δε σφαίρα εύρε τον παρακείμενον συγχωριανόν του Πέτρον Στραπάτσαν 15 ετών, τον οποίον και ετραυμάτισεν εις την δεξιάν πλευράν. Μεταφερθείς ούτος εις την κλινικήν του κ. Βασδέκη και μετά πάροδον 24 ωρών εξέπνευσε.

Εφημ. Αναγέννησιν, (Σάββατον 6-9-1941)
Συνελήφθη και απεστάλη προς τον κ. Εισαγγελέα, ο Βασιλ. Αθ. Στ. ετών 40 κάτοικος του χωρίου Σωτήρα. Ούτος την πρωϊαν της παρελθούσης Τρίτης, προσποιηθείς τον χωροφύλακα, ηπείλησε τον Κων/νον Δ. Π. υποδηματοποιόν Τρικκάλων ότι εάν δεν του παρέδιδεν όσα χρήματα έφερε μεθ’ εαυτού, θα τον κατήγγειλεν εις την αστυνομίαν διότι αντήλλασσε ποσότητα σαπουνίου με τραχανά. Ούτως ο Π. εξηναγκάσθη να παραδώση εις τον χωροφύλακα 1.350 δρχ. τας οποίας έφερε μεθ’ εαυτού.

Εφημ. Αναγέννησιν, (Σάββατον 9-12-1950)
Χθες και περί ώραν 1ην μ.μ. ολίγον έξωθι του χωρίου Σωτήρα, έλαβεν χώραν τραγικόν δυστύχημα με θύμα τον 3ετή υιόν του Προκοπίου Κολοβού, Αθανάσιον. Το ατυχές παιδίον είχε τοποθετηθεί μετά του κατά εν έτος μεγαλυτέρου του αδελφού επί σωρού ξύλων, τα οποία ήταν φορτωμένα επί κάρρου (αραμπά), ο οποίος εσύρετο υπό ζεύγους βοών, έμπροσθεν των οποίων εβάδιζεν ο πατήρ των Προκόπιος, εις μίαν δε στιγμήν, καθ’ ην το κάρρον ετραντάχθη λόγω του ανωμάλου του εδάφους, ο μικρός έπεσε επί του εδάφους και παρασυρθείς υπό το τροχού του αραμπά, εξέπνευσε μετ’ ολίγον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου